Obowiązek segregacji odpadów, zmiany w odbiorze wielkogabarytów i elektroniki, zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych kuchennych, a także korekta wysokości tzw. opłaty odpadowej – to zmiany, które gmina Jarocin jest zobowiązana wprowadzić w życie jeszcze w tym roku. Nowe regulacje wynikają z konieczności dostosowania lokalnego regulaminu utrzymania czystości do znowelizowanej ustawy, która na wszystkie polskie samorządy nakłada kolejne obowiązki w zakresie gospodarki odpadami. O ostatecznym kształcie jarocińskiego regulaminu, który ma zacząć obowiązywać od 1 września, zdecydują radni miejscy podczas sesji w drugiej połowie czerwca.

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA

Nowe przepisy nakładają na mieszkańców obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Za uchylanie się od obowiązku segregacji odpadów mieszkaniec zapłaci wyższą opłatę odpadową niż za odpady zbierane selektywnie. Maksymalny wymiar, wynikający z ustawy to czterokrotność stawki opłaty podstawowej przypadającej na mieszkańca. O wysokości opłaty wyższej także zdecydują radni. Podstawą jej naliczenia będzie decyzja administracyjna wydana przez gminę. Poprawność selektywnej zbiórki prowadzonej przez mieszkańców będzie kontrolowana.

Bio-kuchenne latem odbierzemy częściej

Według nowego regulaminu w okresie od czerwca do sierpnia odpady bio-kuchenne będą odbierane częściej niż do tej pory. W zabudowie jednorodzinnej odbiór BIO będzie się odbywał 1 raz na tydzień, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej - 2 razy w tygodniu.

Wielkogabaryty i elektronika na nowych zasadach

Gmina Jarocin dotychczas 2 razy w roku organizowała bezpłatną zbiórkę  odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych, kompletnych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Podczas tegorocznych  zbiórek (chociaż w poprzednich latach również występowały te problemy, ale w mniejszej skali), odnotowane zostały liczne incydenty dekompletowania tego rodzaju sprzętów lub podrzucania niekompletnych urządzeń na cudze posesje. W konsekwencji nieuczciwego procederu dodatkowe koszty poniosła zarówno gmina jak i mieszkańcy, którym zdekompletowany sprzęt podrzucono. Sprawa nieuczciwego procederu ma swój dalszy ciąg w postepowaniu policyjnym. W wyniku tych negatywnych zdarzeń samorząd zdecydował, iż nie będzie prowadził zbiórek objazdowych po terenie całej gminy.

Odpady wielkogabarytowe oraz sprzęty elektroniczne i elektryczne oddasz na 2 sposoby:

dostarczysz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, działającym w ZGO – Wielkopolskim Centrum Recyklingu

bezpłatnie

zamówisz odbiór z posesji – usługę zrealizuje firma odbierająca odpady z terenu gminy

zgodnie z cennikiem ZGO-NOVA

 Nowe przepisy - system musi się bilansować

Nowelizacja ustawy w zakresie gospodarki odpadami kładzie nacisk na finansową stronę całego systemu, który musi się bilansować. W gminie Jarocin zorganizowany system odbioru odpadów obejmuje zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i nieruchomości niezamieszkałe (firmy) i ten stan będzie utrzymany.

W praktyce oznacza to, że z opłat mieszkańców oraz przedsiębiorców musimy pokryć koszty:

a) odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

b) tworzenia i utrzymania PSZOK-ów (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),

c) obsługi administracyjnej całego systemu,

d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W dużej mierze na koszty utrzymania systemu mają wpływ czynniki  niezależne od samorządu:

- wzrost ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców,

- jakość segregacji prowadzonej przez mieszkańców,

- skokowy wzrost tzw. „opłaty marszałkowskiej",

- wzrost kosztów pracy (wzrost płacy minimalnej),

- wzrost cen energii,

- trudności ze zbytem surowców wtórnych,

- wahania cen paliwa

Proponowane stawki opłaty odpadowej, które pozwolą na zbilansowanie się sytemu w Gminie Jarocin

Nieruchomości zamieszkałe

Stawka miesięczna/osobę*

do 2 osób

23 zł

3 osoby

22 zł

4 osoby

21 zł

5 i więcej osób

20 zł

*Jeśli zadeklarowałeś, że wszystkie bioodpady - kuchenne i zielone - zbierasz w kompostowniku to zapłacisz o 1 zł mniej od osoby/miesiąc. Ulga ta będzie przyznana po złożeniu nowej deklaracji w urzędzie (na nowym formularzu). Ulga może być przyznana tylko mieszkańcom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

Uwaga! W związku z nowymi zasadami, które będą obowiązywały w jarocińskim systemie gospodarki odpadami przedsiębiorcy będą zobowiązani do ponownego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jarocinie pod numerami telefonów: 62 749 95 46, 62 749 95 47, 62 749 95 60.


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia