Na terenie gminy Jarocin nie wszyscy właściciele nieruchomości zdecydowali się uczestniczyć w procesie segregacji „u źródła” i pozostają przy „opcji” braku segregacji odpadów komunalnych. Taki stan rzeczy będzie akceptowalny do momentu wejścia w życie nowego regulaminu. Wówczas segregacja dotyczyć będzie wszystkich.

Gmina Jarocin prowadzi intensywne prace nad treścią nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Konieczność zmiany wynika ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010), która wskazuje, że nowy Regulamin powinien zostać wprowadzony w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy tj. od 6 września 2019 roku.

Nowy regulamin czystości nie da wyboru – trzeba segregować

W chwili obecnej, mimo szeroko rozbudowanego systemu segregacji odpadów na terenie gminy Jarocin, nie wszyscy właściciele nieruchomości zdecydowali się uczestniczyć w procesie segregacji „u źródła” i pozostają przy „opcji” braku segregacji odpadów komunalnych. Taki stan rzeczy będzie akceptowalny do momentu wejścia w życie nowego regulaminu. Dlatego też dobrze by było już teraz złożyć nową deklarację i zapoznać się z zasadami segregacji obowiązującymi na terenie gminy Jarocin. Wszelkie dokumenty – wzory deklaracji, oświadczenia o sposobie zagospodarowania bioodpadów oraz harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji znajdują się na stronie internetowej: www.jarocin.pl - zakładka gospodarka odpadami. Informacji udzielają również telefonicznie pracownicy Referatu Ochrony Środowiska.

Nie jest dobrze z segregacją odpadów

Ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami jest właściwa segregacja oraz regularność wystawiania pojemników przez mieszkańców, a zwłaszcza pojemników dedykowanych do frakcji BIOODPADÓW KUCHENNYCH. Potwierdzeniem, że nie jest z tym najlepiej, są wyniki kontroli przeprowadzonej za okres luty-marzec tylko na obszarze: Witaszyc, Witaszyczek, Annapola, Prus, Wilczyńca i części Jarocina, gdzie stwierdzono 250 przypadków nie stosowania się mieszkańców do zapisów obowiązującego Regulaminu w zakresie częstotliwości odbioru odpadów.  

Zachipowane pojemniki nie były wystawiane – wykazała to kontrola

Kontrolę przeprowadzono z wykorzystaniem systemu monitorowania odpadów. Jego elementem jest unikatowy chip, w który wyposażony jest pojemnik identyfikujący się w systemie. Na tej podstawie ustalono, że w badanym okresie pojemnik przeznaczony na bioodpady kuchenne,                      nie został przekazany w ogóle do odbioru firmie wywozowej. Analizując wyniki kontroli można sobie zadać pytanie, co dzieje się z odpadami frakcji bio, jeśli zadeklarowany pojemnik nie jest użytkowany? Urząd gminy chce przypomnieć o konieczności przestrzegania zasad utrzymania porządku i czystości, zgodnie z zapisami Regulaminu.

Pojemnik na bioodpady można oddać i zrobić kompostownik

W przypadku nieużywania pojemnika przez kolejne dwa miesiące, pojemnik podlega on  zwrotowi na koszt właściciela do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu z siedzibą w Witaszyczkach. Jeśli mieszkaniec podejmie decyzję o rezygnacji z pojemnika BIO, należy złożyć w urzędzie korektę oświadczenia dotyczącą wyboru metody zagospodarowania bioodpadów kuchennych i zielonych (trawy) na kompostownik. Warunkiem dokonania korekty oświadczenia jest wcześniejsze zdanie pojemnika do bioodpadów kuchennych  w siedzibie firmy ZGO-NOVA Sp. z o. o. w Witaszyczkach 1A. Oświadczenie dotyczące metody gospodarowania bioodpadami dostępne jest na stronie internetowej: www.jarocin.pl, zakładka gospodarka odpadami.

 

Uwaga Mieszkańcy Gminy Jarocin!

Kolejny,  bezpośredni odbiór popiołu  z nieruchomości  nastąpi we wrześniu br., a nie jak podano w harmonogramie odbioru - w czerwcu.

Popiół można dostarczać również cały rok we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Witaszyczki 1a

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia