Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie ogłosiło przetarg na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy. - Dzięki realizacji inwestycji nasza oczyszczalnia stanie się jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni w Polsce – mówi Remigiusz Nowojewski, prezes PWiK.

W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, to tutaj – w Cielczy produkowany ma być nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki hermetyzacji budowli i urządzeń oczyszczalni ograniczone zostaną uciążliwe zapachy, na które narzekali mieszkańcy i emisja gazów cieplarnianych.  Inwestycja jest jednym z zadań ujętych w projekcie „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Jarocin”. Poza rozbudową oczyszczalni wraz z renowacją i przebudową najstarszego kanału przesyłowego do oczyszczalni o długości 2,5 km projekt zakłada budowę stacji uzdatniania wody w Stefanowie, budowę 17 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej, 17 km nowych sieci kanalizacji deszczowej, 20 km nowych sieci wodociągowych oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania obiektami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Realizacja całego projektu opiewa na kwotę ponad 250 mln zł. Wykonanie inwestycji zostanie wsparte środkami unijnymi, pozyskanymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin składania ofert w przetargu wyznaczono na 17 października tego roku. Po tym czasie dowiemy się, kto przedstawił najkorzystniejszą ofertę i będzie realizował tę ogromną inwestycję. Całość inwestycji objętej przetargiem powinna zostać zrealizowana w ciągu 48 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia