OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW SPÓŁKI ZGO-NOVA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW

SPÓŁKI ZGO-NOVA 

 

Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie (63-200), ul. Tadeusza Kościuszki 15B, KRS 0000208474 (Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu), NIP 6172084457, kapitał zakładowy 10.685.000 zł, „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach (63-200 Jarocin), Witaszyczki 1A, KRS 0000162132 (Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu), NIP 6172054982 kapitał zakładowy 17.305.500 zł, Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie (63-200), ul. T. Kościuszki 18, KRS 0000183634 (Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu), NIP 6171947353, kapitał zakładowy 28.285.000 zł, EKO-DBAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Cielczy (63-200 Jarocin), ul. Gajówka 1, KRS 0000184367 (Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu), NIP 6172079775, kapitał zakładowy 763.500 zł, (zwani dalej łącznie „Zbywającymi”),

 

ogłaszają niniejszym o wspólnym przetargu ustnym (aukcji) dotyczącym sprzedaży 4.346 (czterech tysięcy trzystu czterdziestu sześciu) równych udziałów w spółce pod firmą „ZGO-NOVA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie (63-200 Jarocin), ul. Tadeusza Kościuszki 21 A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342111 (Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu), NIP 6172186465, kapitał zakładowy 2 173 000 złotych (zwanej dalej również ZGO-NOVA), stanowiących 100% kapitału zakładowego ZGO NOVA. Nie przewiduje się sprzedaży mniejszej liczby udziałów. Głównym przedmiotem działalności ZGO-NOVA jest zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z przedmiotem sprzedaży, w tym przeprowadzić analizę spółki ZGO-NOVA w terminie od dnia 18.11.2013 r. do dnia 10.12.2013 r. Przetarg odbędzie się w siedzibie spółki Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie (63-200), ul. Tadeusza Kościuszki 15B, w dniu 13.12.2013 r., o godz. 10:00.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 100.000,00 (sto tysięcy złotych i 00/100) złotych na rachunek bankowy o nr 61 1090 1131 0000 0001 0268 7712, najpóźniej w terminie do dnia 10.12.2013 r. Wadium przepada na rzecz Zbywających, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium złożone przez uczestnika przetargu, którego oferta nie zostanie przyjęta, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz Zbywających, a oferent, którego oferta zostanie przyjęta, traci prawa wynikające z przybicia, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży udziałów lub w wyznaczonym terminie nie uiści ceny nabycia.

 

Cena wywoławcza wynosi 2.900.000,00 (dwa miliony dziewięćset tysięcy i 00/100) złotych. Wysokość postąpienia wynosi 30.000 zł.

 

Szczegółowe warunki sprzedaży udziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem:www.jfpk.jarocin.com.pl, www.zgo-jarocin.pl, www.jtbs.com.pl, www.eko-dbaj.pl oraz w siedzibie spółki Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jarocinie od dnia 18.11.2013 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 519 051 510 lub 519 051 511 w godz. 7:00 do 15:00.

 

Zbywający zastrzegają możliwość zmiany niniejszego ogłoszenia lub warunków sprzedaży. 


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia