Referenci w wydziale planowania strategicznego - konkurs na dwa stanowiska pracy ogłoszono w urzędzie miejskim. Chętni mogą składać dokumenty do 17 stycznia.

Urząd Miejski w Jarocinie ogłosił konkurs na dwa etaty w wydziale planowania strategicznego. Czym miałyby się zajmować osoby na tych stanowiskach? Między innymi współpracą z uprawnionymi pracownikami przy sporządzaniu projektu i aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarocin, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planu rewitalizacji wraz z projektem umowy urbanistycznej, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarocin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy, wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem projektu i aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jarocin, prowadzeniem Gminnej Ewidencji Zabytków, opracowaniem projektu i aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jarocin itp.

Więcej informacji pobierz tutaj

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny i dokładne CV (z kopiami odpowiednich uprawnień i oświadczeniami) należy złożyć do 17 stycznia do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Jarocinie w Kancelarii Burmistrza (pokój nr 32) lub przesłać na adres pocztowy (nie decyduje data stempla): UM w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRACY: stanowisko Referent w Wydziale Planowania Przestrzennego”


Komentarze

Wspierane przez Disqus
Zaczynamy segregowa bio odpady

Kategorie aktualności

Wydarzenia