Zabytki

  • Drukuj

Ratusz

Podcieniowy, wzniesiony w 1799-1804r., parokrotnie przebudowywany, ostatnio w latach 1983-89; aktualnie siedziba władz miejskich i muzeum regionalnego. Ratusz zajmuje środek rynku będącego w centrum średniowiecznego miasta, którego układ urbanistyczny czytelny jest w dzisiejszej siatce ulic. Na tym obszarze zachowało się kilkadziesiąt kamienic z przełomu XIX i XXw

 

     

Kościół parafialny p.w. Św. Marcina

Wzmiankowany już w 1257r., usytuowany w pn-wsch. narożniku rynku. Wzniesiony przed 1610r. jako jednonawowy obiekt gotycki z trójkątnie zamkniętym prezbiterium. W 1677r. od strony południowej dobudowano kaplicę Matki Boskiej Bolesnej będącej mauzoleum grobowym Radolińskich. W latach 1773-75 kościół poddano przebudowie barokowej, a od północy wzniesiono kaplicę Św. Stanisława Kostki. W 1838r. od zachodu dobudowano wieżę. Bryła zewnętrzna została ujednolicona w 1910r. Wyposażenie wnętrza barokowe i wczesnoklasycystyczne. W kruchcie tablica upamiętniająca fakt obrania Św. Marcina patronem miasta. Przed kościołem kamienna figura Św. Wawrzyńca z 1744r. Kompleks kościelny otoczony drewnianym krużgankiem z 1910r. W przykościelnym murze od strony rynku znajdują się tablice upamiętniające 13 poległych powstańców wielkopolskich i Kazimierza Barwickiego - działacza chórów ludowych na przełomie XIX i XXw. Od strony ulicy Kardynała Wyszyńskiego pomnikowy jesion wyniosły.

 

     

Pałac Radolińskich

Wzniesiony w formach neogotyku angielskiego w latach 1847-53 przez architekta Fryderyka Augusta Stülera. Rozbudowany o skrzydła boczne w latach 1911-12 wg projektu Frietschego; do 1945r. siedziba zniemczonej gałęzi rodu - książąt von Radolin. Obecnie mieści filie dwóch szkół wyższych i bibliotekę publiczną.
 

Skarbczyk

Zlokalizowany w parku miejskim. Jest pozostałością późnośredniowiecznego zamku z XVw., który został wzniesiony po pożarze siedziby rycerskiej Zarembów z połowy XIIIw. (jej pozostałości odkryto w wyniku badań archeologicznych). Do schyłku XVIIIw. Skarbczyk był siedzibą kolejnych właścicieli Jarocina, potem popadł w ruinę. Już odnowiony mieścił archiwum rodowe Radolińskich i akta majątku miasta. W latach 1960-1988 znajdowało się tutaj Muzeum Regionalne, które później przeniosło swoje zbiory do gmachu Ratusza. Pod koniec 2001r. zakończono tu gruntowne prace remontowe, a obiekt ponownie przekazano muzeum.
 

     

Ruina kościoła Szpitalnego p.w. Św. Ducha

Obiekt wybudowany ok. 1516r. w stylu gotyckim. Zachowały się mury obwodowe wraz z przyporami i ostrołukowymi otworami okiennymi. Od 1833r. kościół pozostaje w ruinie. Opodal ruin, przy ul. Św. Ducha (nr 20) znajduje się dom Św. Józefa wzniesiony ok. 1900r. związany z działalnością charytatywną kościoła.
 

     

Kościół poewangelicki p.w. Św. Jerzego

Usytuowany przy ulicy Wrocławskiej. Zbudowany w latach 1847-48, gruntownie przebudowany na neoromański w 1894r. Nie tynkowany, jednonawowy z wieżą o ażurowym zwieńczeniu ostrosłupowym.
 

     

Dworzec kolejowy

Wybudowany w latach 1870-75, piętrowy, nie tynkowany z malowidłami w nadokiennikach. Wielopłaszczyznowy dach z licznymi facjatkami. Wewnątrz zachowane dekoracje stiukowe. W dniu 25 października 1919r. dworzec był widownią spotkania społeczeństwa jarocińskiego z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Jest ostatnim zachowanym wielkim pruskim dworcem węzłowym na terenie Wielkopolski.
 

     

Park Miejski

Krajobrazowy kompleks o powierzchni ok. 30ha, zaprojektowany przez Piotra Józefa Lenne (twórca ogrodów poczdamskich) w 1845r. W parku jedna z najdłuższych w Europie alei grabowych, liczny starodrzew z pomnikowymi okazami dębów, białodrzewów i sosen wejmutek oraz dwa malownicze stawy zasilane wodą przepływającej przez miasto Lipinki.
 

     

Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla

U zbiegu ulicy Paderewskiego z Al. T. Kościuszki. Wzniesiony w 1930r. wg projektu Stefana Cybichowskiego. Trójnawowy, bazylikowy z neoklasycystycznym wyposażeniem. W 1999r. dobudowano wieżę.
 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy