Warunki Zabudowy

  • Drukuj

Wydział Rozwoju - Referat Obsługi Inwestorów - pokój nr 49

Pracownik prowadzący: Krzysztof Dziewiątka tel.: wew. 556 e-mailkrzysztof.dziewiatka@jarocin.pl

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji

WYMAGANE DOKUMENTY I DRUKI:

− 2 egzemplarze mapy zasadniczej z zakreślonym terenem inwestycji i obszarem, na który planowana inwestycja będzie
oddziaływać - w skali 1:500 lub 1 : 1000, a dla inwestycji liniowej również 1 : 2000
− 1 egzemplarz mapy ewidencyjnej (kopia) przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
− dane właścicieli działek sąsiednich (imię i nazwisko, adres) oraz innych, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć ich interes prawny bądź uciążliwych lub mogących pogorszyć stan środowiska
− umowa o wykonanie uzbrojenia terenu zawartą pomiędzy inwestorem a gestorem sieci, umowa przedwstępną o wykonanie uzbrojenia terenu zawartą pomiędzy inwestorem a gestorem sieci lub zapewnienie o zaopatrzeniu w media (woda, kanalizacja, energia), w przypadku gdy inwestor nie ma prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
− koncepcja urbanistyczno-architektoniczna wraz z opisem, dotyczącą pkt 4. wniosku.
− pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem zapłaty za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł.
− dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł za realizację inwestycji o funkcji innej niż mieszkaniowa zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2006, Nr 225, poz. 1635 ze zm.).
− prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania inwestycji na środowisko

OPŁATY:

- Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 598 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Jarocinie konto BZ WBK S.A. I/Oddział w Jarocinie Nr: 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880. Wnioski składane przez właścicieli lub użytkowników wieczystych zwolnione są od opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1000 ze zm.)
- za zmianę decyzji o warunkach zabudowy – 10,00 zł
- za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – 56,00 zł

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy