Terminy ślubów cywilnych

  • Drukuj

TERMINY ŚLUBÓW CYWILNYCH W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W JAROCINIE NA ROK 2020 

      

Terminy ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jarocinie na rok 2020, udzielanych w soboty w godzinach od 12:00 do 16:00:

11.01.2020, 25.01.2020, 08.02.2020, 22.02.2020, 07.03.2020, 21.03.2020, 04.04.2020, 18.04.2020, 09.05.2020, 23.05.2020, 06.06.2020, 20.06.2020, 04.07.2020, 18.07.2020, 01.08.2020, 22.08.2020, 05.09.2020, 19.09.2020, 03.10.2020, 17.10.2020, 07.11.2020, 21.11.2020, 05.12.2020, 19.12.2020.

ŚLUBY UDZIELANE SĄ TAKŻE W DNI POWSZEDNIE OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 13:00 DO 15:00. ZGŁOSZENIA ŚLUBU DOKONAĆ MOŻNA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W JAROCINIE, RYNEK 1.

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego – Dz. U. z 2018, poz. 2224 ze zm.) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jarocinie. 

Szczegółowych informacji można zasięgać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego lub telefonicznie pod nr tel.: (62) 747 23 05.

 

Terminy ślubów cywilnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jarocinie na rok 2019, udzielanych w soboty w godzinach od 12:00 do 16:00:

05.01.2019, 19.01.2019, 02.02.2019, 16.02.2019, 09.03.2019, 23.03.2019, 13.04.2019, 27.04.2019, 11.05.2019, 25.05.2019, 08.06.2019, 29.06.2019, 06.07.2019, 27.07.2019, 10.08.2019, 24.08.2019, 07.09.2019, 21.09.2019, 05.10.2019, 19.10.2019, 16.11.2019, 30.11.2019, 07.12.2019, 14.12.2019.

ŚLUBY UDZIELANE SĄ TAKŻE W DNI POWSZEDNIE OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 13:00 DO 15:00. ZGŁOSZENIA ŚLUBU DOKONAĆ MOŻNA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W JAROCINIE, RYNEK 1.

Zgłaszając chęć zawarcia małżeństwa i wybierając dzień jego zawarcia należy pamiętać, że nupturienci winni wcześniej mieć przeniesione do rejestru stanu cywilnego swoje akty urodzeń oraz akty małżeństw wcześniej zawartych i rozwiedzionych lub akty zgonów poprzednich małżonków (art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego – Dz. U. 2014, poz. 1741 ze zm.) i przybyć do Urzędu Stanu Cywilnego w Jarocinie. 

Szczegółowych informacji można zasięgać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego lub telefonicznie pod nr tel.: (62) 747 23 05.

 

ŚLUB CYWILNY
Podstawa prawna:
art.76 do art.80 oraz art.84 do art.89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U., poz. 1741, z późn. zm.) tytuł I ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są zobowiązane:
1) okazać dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
2) nie ma obowiązku składania odpisu skróconego aktu urodzenia,
3) jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo pozostawały uprzednio w związku
małżeńskim, albo prawomocnie stwierdzono nieistnienie małżeństwa – wskazanie miejsca zawarcia małżeństwa,
4) w przypadku ustania, unieważnienia lub nieistnienia małżeństwa:
- wdowiec/wdowa:, wskazanie miejsca sporządzenia aktu zgonu małżonka;
- rozwiedziony/rozwiedziona: wskazanie miejsca sporządzenia aktu małżeństwa,
- osoby, których poprzednie małżeństwo zostało unieważnione – wskazanie miejsca sporządzenia aktu małżeństwa;
- osoby, w przypadku, których sąd orzekł nieistnienie małżeństwa – wskazanie miejsca sporządzenia aktu małżeństwa;
5) złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
6) złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeśli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
7) złożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
8) Ponadto, cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego:
- odpis aktu urodzenia,
- a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie
pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego.
- jeżeli otrzymanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu. 
W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złożenia dokumentu sąd na podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli sąd zwolnił osobę zamierzającą wstąpić w związek małżeński od obowiązku złożenia
lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa, dane dotyczące tej osoby zamieszcza się w akcie małżeństwa tylko na podstawie orzeczenia sądu.

Opłaty:
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
Opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC – 1000 zł.
Pierwszy odpis skrócony wydawany jest bezpłatnie.
Opłata wnoszone są na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jarocinie:
BZ WBK NR 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880

Termin załatwienia sprawy

Formalności związane z przyjęciem dokumentów i zapewnień dokonywane są bezpośrednio przy zgłoszeniu (w przypadku konieczności złożenia zlecenia do innego urzędu stanu cywilnego o wprowadzenie do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego nupturientów, konieczna będzie kolejna wizyta w USC), wtedy również uzgadniana jest data i godzina ślubu.

Ślub cywilny może się odbyć po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, Rynek 1, tel. 62 747 23 05

Uwagi
Ślub cywilny może się odbyć w każdym USC w kraju wybranym przez narzeczonych. Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat. Narzeczeni składają przed kierownikiem USC oświadczenia o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa. W tym samym czasie mogą oni również złożyć oświadczenia w sprawie nazwisk dzieci zrodzonych z małżeństwa. Obcokrajowiec składa zapewnienie i oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński w obecności tłumacza. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski i nie podlegają zwrotowi.


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy