Rozwój lokalny

  • Drukuj

Wnioski z badań społecznych

Pogłębiony i wieloaspektowy charakter badań

Pogłębiony i wieloaspektowy charakter analizy zapewnia wybrane podejście badawcze. Polega ono przede wszystkim na wzajemnym uzupełnianiu się zróżnicowanych metod i technik badawczych. Z jednej strony, były to metody ilościowe (sondaż), a z drugiej jakościowe (wywiady pogłębione z mieszkańcami, spacery badawcze z ekspertami, warsztaty eksperckie). Na podstawie 40 wywiadów pogłębionych, 400 wywiadów kwestionariuszowych (na respondentach dobranych według próby kwotowej), 4 warsztatów eksperckich oraz 12 spacerów studyjnych zapewniono obiektywne podejście do tematu diagnozy społecznej.  W efekcie zgromadzony został bogaty i zróżnicowany zasób informacji, opinii i propozycji rozwiązań zidentyfikowanych problemów.

Badania partycypacyjne             

Bardzo ważnym walorem badań, które zostały tutaj zrelacjonowane, był ich partycypacyjny charakter. Koncepcja badań partycypacyjnych została wypracowana wspólnie przez przedstawicieli władz gminy i przez zespół badawczy z „Fundacji Partycypacja”. Założenie, iż optymalnym z merytorycznego i organizacyjnego punktu widzenia rozwiązaniem będzie możliwie szeroki udział mieszkańców Jarocina w procesie badawczym. Założenie to zrealizowano na trzy sposoby. Po pierwsze, grono mieszkańców miało istotny wpływ na koncepcję i przebieg badań. Po drugie, badania zostały przeprowadzone wyłącznie przez osoby mieszkające na co dzień w gminie Jarocin. Osoby te zostały do tego odpowiednio przygotowane podczas cyklu szkoleń. Po trzecie, trzy z czterech zastosowanych metod (wywiady indywidualne z mieszkańcami, spacery badawcze i warsztaty eksperckie) zakładały podmiotowy udział osób badanych. Polegało to na tym, że miały one możliwość wnoszenia własnego, twórczego wkładu do oceny poszczególnych aspektów życia w mieście i do tworzenia koncepcji oczekiwanych zmian.

Partycypacyjne podejście daje szansę na zwiększenie stopnia identyfikacji z planowanymi działaniami rewitalizacyjnymi oraz może podnieść motywację do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu programu i w samym procesie rewitalizacji. Poza tym założono, że mieszkańcy dysponują na tyle szeroką wiedzą na temat życia w Jarocinie, że ułatwi im to prowadzenie badań i docieranie do osób i środowisk trudno dostępnych dla badaczy zewnętrznych. Nie bez znaczenia były aspekty edukacyjne. Kilkunastoosobowe grono zdobyło wiedzę i doświadczenie, które będzie mogło być wykorzystane w przyszłości, w innych badaniach lokalnych. Dzięki temu na miejscu pozostanie nie tylko dokument, ale także kapitał intelektualny, organizacyjny i społeczny.

ZJAWISKA KRYZYSOWE

  1. Brak perspektyw dla ludzi młodych, migracje za pracą, niskie wynagrodzenia i niską jakość pracy, brak ofert pracy dla kobiet i osób dobrze wykształconych. Wymienione problemy pogłębia słabość lokalnej przedsiębiorczości, której trudno konkurować z sieciami Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu negatywnie oceniło większość respondentów (80% respondentów zamieszkujących Obszar Przemysł). 17,5% deklarowało wyjazd za pracą do innych miejscowości lub za granicę kraju. Problemem jest również wygaszanie biznesów.
  2. Wsferze jakości życia zanotowano szczególną koncentrację problemów z zakresu poziomu i standardu życia. Odnoszą się one także do bezpieczeństwa mieszkańców i siły więzi sąsiedzkich. Zdiagnozowano deficyty infrastrukturalne (harmonia, ład, porządek, jakość infrastruktury, techniki i środowiska). Rdzeniem kryzysu związanego z jakością życia są problemy społeczne i demograficzne (ubóstwo, starość, niezaradność, bierność społeczna, słabe więzi społeczne, brak aspiracji) prowadzące do braku środków, możliwości, chęci i potrzeb zmian w najbliższym otoczeniu oraz wzrostu odczuwalnego zagrożenia zachowaniami patologicznymi (uzależnienia, dziedziczenie biedy).
  1. Chaos komunikacyjny to wynik nagromadzenia reklam i tablic informacyjnych, wprowadzających do otoczenia chaos i przysłaniających budynki. Powstaje w wyniku samowoli reklamowych i braku ujednoliconych wzorców informowania i reklamowania. Zróżnicowanie charakteru szyldów i kolorystyki pozbawia przestrzeń ładu i męczy przechodniów (SBTSB).
  2. Zanieczyszczenie środowiska będące skutkiem stosowania przestarzałych systemów grzewczych (ogrzewanie węglowe), co pogarsza jakość powierza i prowadzi do zapylenia mieszkań i części miasta. Związane jest z brakiem pieniędzy na opał i/lub braku świadomości ekologicznej mieszkańców, często palone są wszystkie odpady gospodarcze (śmieci), jak plastik, gumy, skóry, tekstylia (W2; W3). Sytuacja ta dotyczy centrum miasta (podobszary Stare Miasto i Śródmieście). Mieszkańcy zgłaszają również trudności z utrzymaniem porządku w ich najbliższej okolicy.
  3. Rodziny wykazują trudności w wypełnianiu funkcji ekonomicznych, opiekuńczych i rekreacyjnych. Wysokie zapotrzebowanie na wsparcie instytucji w realizacji zadań z nimi związanych jest wynikiem deficytu i niskiej jakości ofert zatrudnienia i słabej dynamiki rozwoju rynku pracy. Występujące w tym obszarze zjawiska kryzysowe generują problemy związane z ubożeniem rodzin i rozwojem patologii społecznych, a poprzez to niskich aspiracji i braku dobrych wzorców życia i spędzania czasu wolnego.

POTENCJAŁY

1. Podstawowym potencjałem Jarocina jest sfera kultury związana z tradycjami muzycznymi,  działającymi w mieście instytucjami kultury i walorami historycznymi i architektonicznymi Rynku. Ważą rolę w odgrywa również potencjał środowiskowy, odnoszący się do występujących w mieście parków i skwerów. Trzecim z wymienianych jest potencjał instytucjonalny otrzymujący pozytywne oceny mieszkańców. Pozostałe ze sfer wymagają wzmocnienia.

2. Zmiana funkcji obszaru z przemysłowych na usługowe – właściwy kierunek zmian (hotele, restauracje, sala nagrań, planowana jest budowa domu starości),

3. Wolne tereny stwarzające możliwości inwestycji,

4. Sąsiedztwo terenów leśnych.

5. Ogólnodostępne obiekty sportowe (Orlik, siłownia),

6. Park oraz Skarbczyk jako dobre miejsce spotkań

7. Pojawiające się podmioty związane z funkcją hotelarską i mieszkalną

 

Partycypacja społeczna programu Rozwój Lokalny z członkami Komitetu Rewitalizacji

NOWE BRZMIENIE MIASTA - DIAGNOZA POTRZEB, POTENCJAŁÓW I OCZEKIWAŃ REWITALIZACYJNYCH MIESZKAŃCÓW JAROCINA

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY JAROCIN

DIAGNOZA SŁUŻĄCA WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY JAROCIN


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy