Gmina - Projekty unijne - Przygotowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina

  • Drukuj

Projekt: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina - gmina Jarocin”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:

priorytetu I  - Konkurencyjność przedsiębiorstw

działanie 1.7 - Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

W 2012 r. Gmina Jarocin zrealizowała projektpt. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Golina - gmina Jarocin”, zgodnie z umową nr UDA-RPWP.01.07.00-30-024/09-00 z dnia 17.09.2010r. oraz z późniejszymi aneksami.

Całkowita wartość Projektu wyniosła  2.180.146,59 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane wyniosły 1.999.792,04 PLN w tym:

- dofinansowanie środki w funduszu (43%): 859.910,57 PLN;

- wkład własny: 1.139.881,47 PLN.

Zadanie zostało sfinansowane również przy pomocy finansowej  Powiatu Jarocińskiego w wysokości 288.658,14 zł.

Wykonawcą realizującym roboty budowlane było: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Spółka Akcyjna Kalisz natomiast inspektorem nadzoru był Piotr Chmura.

W dniu 26.10.2012r. nastąpił odbiór końcowy realizacji zadania. W ramach projektu wykonano przebudowę drogi powiatowej ul. Dworcowej w Golinie na odcinku 701,60 m oraz budowę drogi gminnej na odcinku 328,00 m. Zamówienie obejmowało również budowę kolektora kanalizacji deszczowej na odcinku 974,64 mb wraz z przykanalikami o długości 229,81 m., 2 kpl. separatorów z osadnikami.

Konstrukcję nawierzchni jezdni.:

a) przebudowa drogi powiatowej:

- warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego,

- warstwa wiążąca grubości 7 cm z betonu asfaltowego (poszerzenie),

- warstwa wyrównawcza z masy mineralno - bitumicznej (wyrównanie profilu istniejącej jezdni),

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna,

- szerokość  jezdni 6,20 m.

b) budowa drogi gminnej:

- warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego,

- warstwa wiążąca grubości 7 cm z betonu asfaltowego,

- warstwa górnej  podbudowy grubości 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- warstwa dolnej podbudowy grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- warstwa odsączająca grubości 20 cm z piasku średniego z wyjątkiem odcinka od km 0+238 do km 0+328 – stabilizacja gruntu cementem i Rm=5,0 MPa,

- szerokość jezdni 6,20 m.

Konstrukcja nawierzchni chodnika to:

- kostka brukowa betonowa koloru szarego wibroprasowana grubości 6 cm,

- warstwa podsypkowa grubości 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na posesje:

- kostka brukowa koloru czerwonego betonowa wibroprasowana grubości 8 cm,

- warstwa podsypkowa grubości 5 cm - podsypka cementowo -piaskowa w stosunku 1:4,

- podbudowa   grubości   15   cm   z   kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- podsypka piaskowa grubości 10 cm.

 

Realizacja zadania zwiększyła atrakcyjność inwestycyjną Gminy Jarocin.

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013.

        


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy