Podatek od urządzeń reklamowych

  • Drukuj

Podatnicy (osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) będący w posiadaniu takich urządzeń lub ich części, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej, zobowiązani są do uwzględnienia ich w informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości. Chcąc uniknąć kontroli, płatnicy podatku powinni złożyć stosowne deklaracje/korekty deklaracji, w których zostaną zawarte informacje dotyczące posiadania takich właśnie urządzeń. Dokumenty można składać w Urzędzie Miejskim w Jarocinie do 15 sierpnia 2015 r. Po tym terminie rozpoczną się kontrole podatkowe, w czasie których ustalone zostaną podmioty zobowiązane do regulowania należności podatkowych z tytułu posiadania urządzeń reklamowych. W myśl obowiązujących przepisów podatnik jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości każdego takiego urządzenia (budowli).

 W świetle przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budowlą jest:

- obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury,

- urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Z kolei Ustawa - prawo budowlane w definicji budowli wymienia „wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe”. Zgodnie z brzmieniem powyższej definicji  tablice reklamowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w sytuacji ich trwałego związania z gruntem.

Zagadnienie „trwałości związania z gruntem” było przedmiotem wyjaśnień m. in. Ministerstwa Finansów w formie odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 9 lutego 2011 r., nr 19987. Zgodnie z zaprezentowanym w powyższym piśmie stanowiskiem, jeżeli do posadowienia urządzenia reklamowego w innym miejscu wymagane jest dostosowanie tego miejsca, użycie specjalistycznego sprzętu, a działanie to ma na celu umożliwienie użytkowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i wymagają tego zasady bezpieczeństwa, to tego typu urządzenie ma cechy pozwalające na uznanie go za trwale związane z gruntem. Podlegałoby więc opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jeżeli natomiast urządzenie reklamowe może zostać przeniesione w inne miejsce jedynie przy użyciu siły fizycznej, a posadowione bez konieczności instalacji bądź dostosowania podłoża w dowolnym miejscu nie traciłoby walorów użytkowych, to brak byłoby przesłanek dla uznania urządzenia za trwale związane z gruntem. Tym samym nie podlegałoby opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Interpretację wyrażenia „trwałe związanie z gruntem” zaprezentował również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 stycznia 2012 r., sygn. II FSK 1405/10. Zgodnie ze stanowiskiem NSA wskazanie w Prawie budowlanym jako przykładu budowli „tablic reklamowych trwale związanych z gruntem”, nie może mieć przesądzającego znaczenia  dla klasyfikacji tych urządzeń jako budowli, a tym samym opodatkowania ich podatkiem od nieruchomości. W związku z istniejącym unormowaniem w postaci pojęcia tymczasowego obiektu budowlanego, tablice reklamowe, bez względu na sposób związania ich z gruntem podlegają zaliczeniu do obiektów budowlanych – budowli. Zdaniem NSA sformułowanie „trwałe związanie z gruntem”, w kontekście Prawa budowlanego, należy rozumieć jako połączenie danej budowli z gruntem o charakterze techniczno-użytkowym, które uwzględnia, z jednej strony, określony typ tablic reklamowych (ze względu na podłoże, do którego są one przymocowywane), a z drugiej strony bierze pod uwagę fakt, iż tablice reklamowe jako konstrukcja przestrzenna muszą stawiać czoło parciu wiatrów oraz innym czynnikom atmosferycznym. W konsekwencji w świetle przytoczonego wyroku urządzenia reklamowe nie muszą być – faktycznie - trwale związane z gruntem, by powstał obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Podobne stanowisko wyraził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wydanych orzeczeniach z dnia 3 grudnia 2013 r., sygn. III SA/Wa 1468/13 i III SA/Wa 1469/13. Ministerstwo Finansów podziela prezentowane stanowisko sądów administracyjnych i doktryny w zakresie opodatkowania urządzeń reklamowych i jednocześnie nie planuje zmiany ani doprecyzowania przepisów w tym zakresie.

Szczegółowych informacji w zakresie podatku od nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Finansów Urzędu Miejskiego pod numerem tel. 62 749 95 85 lub osobiście w pokoju nr 60 (I piętro); e-mail: podatki@jarocin.pl


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy