Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020

  • Drukuj

Rada Miejska w Jarocinie 9 grudnia 2015 r. uchwaliła „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020”

Podstawą formalną opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020” jest uchwała Nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin. 

W dniu 28 kwietnia 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu złożony został stosowny wniosek o przyznanie dofinansowania przedsięwzięcia związanego z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących przedsięwzięcia na terenie Województwa Wielkopolskiego.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin  na lata 2015-2020” jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar Gminy Jarocin. Celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Jarocin, działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekologiczną oceną ich efektywności. Działania te przyczynią się do osiągnięcia celów określonych przez Unię Europejską w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem określającym cele strategiczne i szczegółowe oraz działania dla ich osiągnięcia w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej wraz ze wskazaniem ich szacunkowych kosztów i przewidywanych źródeł finansowania. Ponadto dokument ten ustala zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej. Opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej oraz zaplanowane działania przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Jarocin.

Opracowanie Planu jest zgodne z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów dnia 16 sierpnia 2011 r., ponadto pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 20141 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551 ze zmianami).

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Jarocin na lata 2015-2020”, jako dokument o charakterze strategicznym, podlega co do zasady procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 30 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ww. ustawy procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. Planu objęła:
- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
- uzyskanie pozytywnych opinii Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- zapewnienie możliwość udziału społeczeństwa; Burmistrz Jarocina obwieszczeniem z dnia 27 października 2015 r. zawiadomił społeczeństwo o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jarocinie oraz na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie, uwagi i wnioski można było składać w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, w formie pisemnej, ustnej (do protokołu), za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262).

Uzyskane w trakcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uwagi, opinie i stanowiska organów uwzględniono przy konstruowaniu ostatecznej wersji dokumentów.

Przyjęcie dokumentu przez Radę Miejską w Jarocinie pozwoli Gminie Jarocin na ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację zadań zapisanych w Planie gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, funduszy przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Programu LIFE+, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020”

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jarocin na lata 2015-2020” - streszczenie

Zestawienie wykonanych i planowanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Jarocin wg audytów energetycznych

Plan realizacji zadań na lata 2016 - 2020 w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło oraz przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć wraz z źródłami ich finansowania

Mapa sieci gazowej

Mapa sieci cieplnej

Mapa zasięgu działalności Jarocińskich Linii Autobusowych

Ortofotomapa

Obwieszczenie o przystąpieniu do OOŚ

Zakres prognozy WPWIS  w Poznaniu

Zakres prognozy RDOŚ w Poznaniu


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy