Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Jarocin

  • Drukuj

„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Jarocin” został przyjęty przez Radę Miejską w Jarocinie uchwałą nr XXXII/375/2016 z dnia 30 maja 2016 r.

Plan ten został sporządzony w oparciu o dokument przygotowany dla Komisji Europejskiej „Wytyczne. Opracowanie i wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”.  Głównym celem tego dokumentu jest zapewnienie w gminie Jarocin mobilności na wysokim poziomie, przy nadrzędnym udziale komunikacji zbiorowej oraz alternatywnych form transportu, takich jak transport rowerowy i pieszy, przy zachowaniu odpowiednich wymogów w zakresie ochrony środowiska.

Sporządzony dokument Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Jarocin zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 353)oraz zgodnie z pismem nr WOO-III.410.280.2016.JM.1 z dnia 28.04.2016r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  wymagał przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 30 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ww. ustawy procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. Planu objęła:

- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

- uzyskanie opinii Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, zapewnienie udziału społeczeństwa.

Burmistrz Jarocina obwieszczeniem z dnia 5 maja 2016r. zawiadomił społeczeństwo o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu. Obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jarocinie i na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie. Uwagi i wnioski do dokumentacji mogły być wnoszone w formie pisemnej na formularzu załączonym do obwieszczenia oraz ustnej (do protokołu) w terminie 21 dni od daty podania ww. obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Uzyskane w trakcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uwagi, opinie i stanowiska organów uwzględniono przy konstruowaniu ostatecznej wersji dokumentu.

Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Jarocin”

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Jarocin

Prognoza Oddziaływania na  Środowisko  Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Opinia WPWiS w sprawie możliwości odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla PZMM

Opinia RDOŚ  dot. konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i zakres prognozy

Obwieszczenie z 05.05.2016r.

Opinia WPWiS dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Jarocin i prognozy oddziaływania na środowisko

Opinia RDOŚ dot. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Jarocin i prognozy oddziaływania 

Uwagi i wnioski złożone do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy