Gmina - Gospodarka odpadami - PSZOK

  • Drukuj

REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Jarocin w Witaszyczkach

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego na terenie gminy Jarocin pod adresem Witaszyczki 1A, który jest czynny w dniach pon.-piątek od 6:00 do 21:00, sob. od 8:00 do 14:00.


2. Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.


3. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie gminy Jarocin, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.


4. Do PSZOK przyjmowane są zmieszane opady z budowy, remontu i demontażu, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie gminy Jarocin, którzy sami pokrywają koszt dostarczonego ww. odpadu na podstawie wystawionej faktury VAT.


5. Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
➢ papier i tektura (w tym opakowaniowa),
➢ tworzywa sztuczne (w tym opakowaniowe),
➢ opakowania ze szkła bezbarwnego,
➢ opakowania ze szkła kolorowego,
➢ popiół i żużel,
➢ szkło płaskie bez zanieczyszczeń,
➢ opakowania wielomateriałowe,
➢ opakowania z drewna,
➢ metale ( w tym opakowaniowe),
➢ opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych,
➢ odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady biodegradowalne,
➢ przeterminowane leki,
➢ chemikalia ( oleje, tłuszcze, farby, detergenty, kleje, lepiszcza i żywice),
➢ zużyte baterie i akumulatory,
➢ lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry,
➢ urządzenia zawierające freon,
➢ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
➢ meble i inne odpady wielkogabarytowe,
➢ odzież i tekstylia,
➢ zużyte opony,
➢ gruz betonowy, ceglany
➢ zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu.


6. Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Pełnoletni mieszkaniec gminy Jarocin może oddać do 8 opon w skali roku kalendarzowego.


7. Nieodpłatnie i bez limitu przyjmowane są jednorodne odpady budowlane i rozbiórkowe od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w postaci gruzu ceglanego i betonowego.


8. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po okazaniu przez mieszkańca potwierdzenia złożenia deklaracji, potwierdzenia dokonania zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub innego dokumentu potwierdzającego adres zameldowania na terenie gminy Jarocin.


9. Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w punktach 4-7 oraz szczegółowym opisie określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.


10. Odpady dostarczone do PSZOK, które podlegają systemowi gospodarki odpadami komunalnymi, a mieszkańcy wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne odebranie.


11. Na PSZOK odpłatnie przyjmowane są zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu, mieszkaniec gminy Jarocin po dostarczeniu ww. odpadów uiszcza opłatę zgodnie z obowiązującym cenniki na podstawie wystawionej fakturą VAT.


12. Mieszkaniec na żądanie pracownika PSZOK zobowiązany jest pokazać dostarczone odpady, poprzez otwarcie worka, bagażnika w celu weryfikacji dostarczonych odpadów.


13. Mieszkańcy mogą do PSZOK dostarczyć odpady segregowane w workach firmy odbierającej odpady w miejscu zameldowania, zgodnego ze złożoną deklaracją, poza terminem tej zbiórki (tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, odpady zielone).


14. Pracownik PSZOK po odebraniu worków z posegregowanymi odpadami (worki oryginalne firmy wywozowej) od mieszkańca, który zgodnie ze złożoną deklaracją zadeklarowała selektywną zbiórkę wyda taką samą ilość worków danej frakcji jaką mieszkaniec dostarczył. Mieszkańcowi, który dostarczył do PSZOK odpady zielone i posiada zgodnie ze złożonym do Urzędu Gminy Jarocin oświadczeniem pojemnik na odpady BIO, pracownik PSZOK może wydać w ciągu miesiąca kalendarzowego maksymalnie 8 worków na odpady zielone nie zależnie od ilości dostarczania odpadów zielonych.

15. Pracownik PSZOK nie wydaje worków do selektywnej zbiórki mieszkańcom, którzy zgodnie ze złożoną deklaracją nie segregują odpadów. Pracownik PSZOK nie wydaje również worków na odpady zielone mieszkańcom, którzy w złożonym do Urzędu Miejskiego w Jarocinie oświadczeniu zadeklarowali, że posiadają przydomowy kompostownik i nie pobrali pojemnika na odpady BIO.


16. Pracownik PSZOK nie wydaję worków na odpady segregowane mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którzy są objęci systemem zbiórki w zbiorczych kontenerach, nie wystawiają odpadów w workach firmy odbierającej odpady.


17. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu.


18. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być kompletne (w całości).


19. Odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. Odpady biodegradowalne (zielone) dostarczone w workach należy wrzucać bez opakowań (worków).


20. Pracownik PSZOK przed wjazdem klienta na teren PSZOK informuję go o konsekwencjach nie prawidłowego wyrzucenia dostarczonych odpadów lub dostarczenia i wyrzucenia odpadów, które nie widnieją w wykazie odpadów, które mogą być dostarczane na PSZOK.


21. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdził, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku bytowania ludzi, co ustali na podstawie np.:
➢ ilości dostarczonych jednorazowo odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
➢ ilości dostarczonych wielokrotnie odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
➢ rodzaj odpadów wskazuje źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).


22. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów w szczególności:
➢ zmieszane odpady komunalne,
➢ popiół i żużel zmieszany z innymi odpadami,
➢ odpady zawierające azbest,
➢ części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
➢ opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
➢ odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
➢ odpady w opakowaniach cieknących,
➢ odpady poprodukcyjne.


23. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi.


24. Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK.


25. Pracownik PSZOK sprawdza potwierdzenie złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub inny dokument potwierdzający zameldowanie mieszkańca na terenie gminy Jarocin. Dane obejmują:
a) adres nieruchomości, z której dostarczono odpady,
b) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady,
c) rodzaj dostarczonych odpadów.


26. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 22) jest art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym).


27. Osoby nieletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.


28. Osoby dostarczające odpady na PSZOK są zobowiązane poruszać się tylko wyłącznie po terenie PSZOK wjazd na teren Zakładu może nastąpić tylko za zgodą pracownika PSZOK.


29. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
➢ przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
➢ zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów,
➢ do zwrotu i odłożenia w miejsce, z którego pobrały dostępnych na PSZOK sprzęt tj. miotła, łopata itp.
➢ stosowania się do zasad ruchu drogowego,
➢ zachowania wymogów bezpieczeństwa i ppoż.,
➢ przestrzegania zakazu palenia papierosów na terenie PSZOK.


30. Osoby dostarczające odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązane są do postępowania na terenie PSZOK zgodnie z powyższym Regulaminem. Jeżeli osoba dostarczająca odpady nie stosuję się do niniejszego Regulaminu zostaje zgłoszona drogą mailową do Urzędu Miejskiego w Jarocinie. Urząd Miejski w Jarocinie drogą mailową może zobligować pracownika PSZOK do nie przyjęcia bezpłatnego odpadów na PSZOK od zgłoszonego mieszkańca. W powyższej sytuacji mieszkaniec może pozostawić odpady do zagospodarowania na terenie Zakładu tylko odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym na dzień dostarczenia odpadów.


31. Wszelkie informację o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu 62 747 24 56.


32. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest w siedzibie firmy ZGO Sp. z o.o. pod adresem: Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin oraz na stronie internetowej ZGO www.zgo-jarocin.pl, a także na stronie Urzędu Miejskiego w Jarocinie www.jarocin.pl.


33. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2020 r.

Załącznik nr do Regulaminu PSZOK-u 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy