Internet dla wykluczonych

  • Drukuj
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Dotacje na inwestycje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość" 
            

    

Projekt "Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin." Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion", oś priorytetowa 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki"


W kwietniu 2010r. Gmina Jarocin złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą "Internet
w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin."

We wniosku założono współfinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"", oś priorytetowa 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki".

Wniosek złożony przez Gminę Jarocin przechodzi pozytywną ocenę formalną jak i merytoryczną, o czym Gmina Jarocin została poinformowana przez Władzę Wdrażająca Programy Europejskie pismem z dnia 1 października 2010r. Jednocześnie projekt został zatwierdzony do realizacji.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.904.600,23 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją Projektu:  4.792.611,23 PLN
Wartość dofinansowania na realizację projektu stanowi 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych na które składa się:
            -           płatność z budżetu środków europejskich 85% :  4.073.719,54 PLN
            -           dotacja celowa z publicznych środków krajowych 15% : 718.891,69 PLN
Wkład własny w odniesieniu do całkowitych wydatków kwalifikowanych: 0,00 PLN

Głównym celem tego projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W pierwszym etapie projektu uczestniczyć będą głównie osoby niepełnosprawne, rodziny o niskich dochodach, młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wpłynie się na aktywizację społeczną, ekonomiczną i zawodową tej grupy, zmniejszenie poziomu bezrobocia. Grupę tę stanowią gospodarstwa domowe pozbawione możliwości dostępu do Internetu. Większość z tych gospodarstw w chwili obecnej nie tylko nie stać na Internet, ale wręcz nie stać na komputer. Dzięki realizacji projektu 300 gospodarstw domowych z terenu gminy Jarocin zostanie wyposażone w wysokiej jakości sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu oraz zostanie przeszkolonych z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu, obsługi dokumentów elektronicznych - w projekcie zakłada się bowiem 600 godzin szkoleń nt. podstawowej obsługi komputera i Internetu. Projekt umożliwi ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej, pełnoprawne funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym.
Przy okazji realizacji powyższego projektu, zostanie zbudowany szkielet sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, z której docelowo będą mogli korzystać pozostali mieszkańcy gminy Jarocin. W projekcie przewiduje się bowiem postawienie min. 40 masztów, które umożliwią dostęp do Internetu dla grup docelowych w 24 miejscowościach Gminy Jarocin oraz zakłada się, że w pierwszym etapie ilość mieszkańców znajdujących się w zasięgu sieci szerokopasmowej wyniesie 4.800 osób.
Zaprojektowana sieć bezprzewodowa będzie wykorzystywać pasmo częstotliwości obejmujące trzy dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3400 - 3600 MHz na obszarze Gminy Jarocin w powiecie jarocińskim, w województwie wielkopolskim, na które gmina uzyskała już stosowną rezerwacją decyzją Prezesa UKE Nr DZC-WAP-5108-17/08(18) z dnia 30 października 2009r. Również zastosowane w niej urządzenia powinny pracować w ww. zakresie częstotliwości.
Projekt umożliwi ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej, pełnoprawne funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym. Rekrutacja uczestników do projektu odbyła się na podstawie zorganizowanych czterech naborów w okresie:

I Etap Naboru do projektu trwał od 19.10.2010r. do 5.11.2010r.

II Etap Naboru do projektu trwał od 10.11.2010r. do 30.11.2010r.

III Etap Naboru do projektu trwał od 15.12.2010r. do 15.01.2011r.

IV Etap Naboru do projektu trwał od 11.03.2011r. do 25.03.2011r.

Razem w czterech naborach złożono 374 wnioski z których wyłoniono 300 beneficjentów i zakwalifikowano ich jako uczestników projektu. Wyboru uczestników dokonano na podstawie opracowanego regulaminu naboru do projektu, a główni beneficjenci jacy mogli ubiegać się o udział w projekcie to gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach:

   1. Systemu pomocy społecznej.
   2. Systemu świadczeń rodzinnych.
   3. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawonści  
       lub  orzeczeniem równoważnym.

Poza tym dla wszystkich grup docelowych kryteriami obowiązkowymi było stałe zameldowanie na terenie gminy Jarocin oraz brak komputera z dostępem do sieci Internet w gospodarstwie domowym.

Podpisanie Umowy na realizację Projektu.
W dniu 17 stycznia 2011r. pomiędzy Władzą Wdrażająca Programy Europejskie a Gmina Jarocin następuje podpisanie umowy na realizacje Projektu "Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin."

Dotychczasowe prace wykonane podczas realizacji Projektu pn. "Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin."

1. CZERWIEC 2011R. - Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i wybudowanie sieci bezprzewodowej z dostawą sprzętu komputerowego dla uczestników projektu "Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin""

2. WRZESIEŃ 2011 - Podpisanie umowy na realizację inwestycji z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, którym jest: Konsorcjum, w którego skład wchodzi: firma DGT Sp. z o. o. ze Straszyna koło Gdańska - lider konsorcjum oraz firma WASKO S.A. z Gliwic - Partner konsorcjum
Prace zawarte w umowie podzielono na 5 etapów:
   1) dostawa tablic informacyjnych - Wykonano w m-cu wrześniu 2011r.
   2) wykonanie projektu - Oddano projekt w m-cu listopadzie 2011r.
   3) wyposażenie i uruchomienie Centrum Zarządzania Siecią - SERWEROWNIA - prace zakończono w m-cu maju 2012r.
   4) dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu radiowego punkt-wielopunkt wraz z radiolinkiem - prace zakończono 
       w m-cu maju 2012r.
   5) uruchomienie systemu usług szerokopasmowych dla 300 gospodarstw domowych wraz z dostawą i uruchomieniem
       komputerów - prace zakończono w m-cu maju 2012r.

3. W miesiącu lutym 2012r. rozpoczęto podpisywanie umów z użytkownikami końcowymi na użyczenie sprzętu komputerowego umożliwiającego korzystanie z sieci Internet.

4. W miesiącu marcu 2012r. Gmina Jarocin wystąpiła z wnioskiem o wpis do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa UKE. Zaświadczenie o wpisie do ww. rejestru Gmina Jarocin otrzymała również w m-cu marcu 2012r.

5. W miesiącu kwietniu 2012r. wyłoniono głównego operatora na dostawę symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum 100Mbps/100Mbps.

6. W okresie kwiecień - maj 2012r. rozpoczęto dostawę sprzętu komputerowego wraz z usługą dostępu do sieci Internet dla 300 beneficjentów projektu pn. "Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin"

7. W m-cu grudniu 2012r. rozpoczęły się prace związane z monitorowaniem i poprawnością wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania przekazanego beneficjentom w formie użyczenia w ramach realizacji projktu.

8. Wyłoniono firmę do przeprowadzenia szkoleń beneficjentów końcowych z zakresu obsługi komputera. 

9. Szkolenia rozpoczeły się w drugiej połowie stycznia i będą trwały przez okres 3 miesięcy. Szkolenie obejmuje 600 godz. dla wszystkich uczestników projektu. Przewidziany jest udział po 2 uczestników z danego gospodarstwa domowego. 
Zakres szkoleń obejmuje: 
- podstawy obługi komputera 
- organizacja i zarządzanie danymi 
- podstaw obsługi pakietu MS Office 
- podstaw internetu, poczty elektronicznej 

10. W dniu 13 kwietnia 2013r. zakończyły sie szkolenia dla benficjentów projektu. Szkolenia zostały przeprowadzone przez firmę ASAP24 s.c. z Warszawy. Szkolenia zostały zorganizowane w 40 grupach szkoleniowych. Czas trwania szkolenia dla każdej z grup wynosił 2 razy po 7.5 godziny w ciągu dwóch nastepujacych po sobie dni. Łącznie czas trwania szkolenia wynosił 600 godz. i objetych nim zostało 542 beneficjentów.

11. W miesiącu Listopadzie 2013r. dla uczestników projektu realizowanego przez Gminę Jarocin pn. „Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin” został ogłoszony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konkurs pod tytułem:

      " Otwarci na świat - Internet w naszym domu. Rysunek komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin - beneficjentów Działania 8.3 PO IG”.

 W konkursie mogły wziąć udział dzieci w wieku 7 - 12 lat z rodzin, które otrzymały dofinansowanie do komputera i dostępu do Internetu, uczestniczące w projekcie realizowanym w ramach Działania 8.3 PO IG, zgłoszone do konkursu przez opiekuna. Przedmiotem konkursu było przygotowane przez dzieci prac graficznych, nawiązujących tematyką ogólnie do Działania 8.3 PO IG, a przede wszystkim do korzyści jakie przyniosło ono rodzinom zaangażowanym w projekt.

12. Informacja z kontroli na miejscu projektu pn. ""Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin."

13. Realizacja projektu została zakończona 10 maja 2014r. Obecnie trwają prace związane z utrzymaniem trwałości projektu. 

14.  W okresie od września do listopada 2014r. beneficjenci mogą wziąć udział w badaniu naukowym dotyczącym "Wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na udział gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gospodarce elektronicznej". Udział polega na wypełnieniu ankiety dostarczonej przez instytut Prodziekana ds. Nauki Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach.
Ankieta jest dostępna pod adresem http://www.dchalimoniuk.uph.edu.pl/ankieta/ankieta.html 

15. Uprzejmie informujemy, iż dla uczestników projektu realizowanego przez Gminę Jarocin 
pn. „Internet w domu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Jarocin” został ogłoszony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konkurs pod tytułem:

"Otwarci na świat - Internet w naszym domu. Rysunek komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin - beneficjentów Działania 8.3 PO IG”.

Konkurs skierowany jest do dzieci. Uczestnicy konkursu powinni przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie konkursowe oraz plik graficzny w terminie do 3 grudnia 2014 roku do godziny 16:00 na adres:

e-mail: mariusz.dabrowski@mac.gov.pl lub  przemyslaw.kalinowski@mac.gov.pl.

W konkursie "Otwarci na świat - Internet w naszym domu. Rysunek komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin - beneficjentów Działania 8.3 PO IG" mogą wziąć udziałdzieci w wieku 8 - 12 lat z rodzin, które otrzymały dofinansowanie do komputera i dostępudo Internetu, uczestniczące w projekcie realizowanym w ramach Działania 8.3 PO IG, zgłoszone do konkursu przez opiekuna. Przedmiotem konkursu są przygotowane przez dzieci prace graficzne, nawiązujące tematyką ogólnie do Działania 8.3 PO IG, a przede wszystkim do korzyści jakie przyniosło ono rodzinom zaangażowanym w projekt.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem: 

https://mac.gov.pl/aktualnosci/do-3-grudnia-czekamy-na-zgloszenia-w-konkursie-otwarci-na-swiat-internet-w-naszym-domu

 

16. Wszelkie uwagi i sprawy dotyczące realizacji projektu, działania sprzętu i Internetu, beneficjenci mogą zgłaszać osobiście w Urzedzie Miejskim w Jarocinie - pok. 37 lub telefonicznie pod nr tel. (62) 74 99 507 w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piatku. 

17. Całkowity koszt realizacji projektu:  4.904.600,23 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją Projektu:  4.792.611,23 PLN

Wartość dofinansowania na realizację projektu stanowi 100% całkowitych wydatków kwalifikowanych na które składa się:

            -           płatność z budżetu środków europejskich 85% :  4.073.719,54 PLN

            -           dotacja celowa z publicznych środków krajowych 15% : 718.891,69 PLN

 

Wkład własny w odniesieniu do całkowitych wydatków kwalifikowanych: 0,00 PLN

18. W związku z podpisaniem od dnia 01.08.2015r. nowej umowy na serwis techniczny i obsługę serwisową bezprzewodowej sieci internetowej wszelkie awarie dotyczące sprzętu i internetu prosimy zgłaszać pod nr telefonu 62 580 20 56 lub e-mail: support@exsystem.pl   


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy