ABC rad rodziców

  • Drukuj

ABC rad rodziców

Rady rodziców szkół i przedszkoli pełnią bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Poniżej przybliżamy zasady powoływania rad oraz zakres uprawnień, jakie posiadają.

Rada rodziców – co to takiego?

Rada rodziców jest organem wewnętrznym szkoły, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami, dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej czy rady szkoły. Może też ona gromadzić fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

Rada rodziców jest wewnętrznym organem szkoły, nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym, nie ma osobowości prawnej i nie jest odrębną od szkoły jednostką organizacyjną.

Kto wchodzi w skład rady rodziców?

W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (trójek klasowych), wybranych w tajnych wyborach podczas pierwszego w danym roku szkolnym zebrania rodziców uczniów danego oddziału (klasy). Kandydaci do rady oddziałowej mogą być zgłaszani w dowolny sposób: można zgłosić się samemu, jeden rodzic może zgłosić drugiego, swoje propozycje kandydatur może przedstawić także nauczyciel. Przedstawicielem rady klasowej w radzie rodziców nie musi być jej przewodniczący.

Liczebność rady rodziców jest uzależniona od wielkości szkoły, a ściślej – wyłącznie od liczby klas. Zasada jest prosta: ile klas – tyle osób w radzie rodziców. Rada rodziców może zaangażować jako „stałych współpracowników” innych rodziców, którzy chcą włączyć się w jej prace, jednak formalnie nie są oni członkami rady.

Jak wyłaniana jest rada rodziców?

Rada rodziców w swoim regulaminie określa szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do trójek klasowych oraz ich przedstawicieli do rady rodziców. Jednak nie może w nim określić trybu niezgodnego z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty, w szczególności nie może znieść obowiązku dokonywania wyborów w sposób tajny i uniezależnić liczebność rady rodziców od liczby klas.

Nie ma ustawowego obowiązku kworum podczas wyborów do rad klasowych i rady rodziców, ale może on zostać wprowadzony w regulaminie rady rodziców.

Kto zwołuje pierwsze posiedzenie rady w nowym roku szkolnym?

Żadne przepisy tego nie precyzują. Najczęściej pierwsze w nowym roku szkolnym zebranie rady rodziców zwołuje przewodniczący lub prezydium rady z roku ubiegłego lub dyrektor szkoły bądź osoba odpowiedzialna z ramienia dyrekcji za opiekę nad radą rodziców. Inicjatywę w tym zakresie mogą także przejąć sami rodzice – ci, którzy zostali wybrani do rady rodziców. Zwykle rolę tę na siebie bierze jakiś naturalny lider.

Organizacja prac rady rodziców

Regulamin jest podstawowym dokumentem rady rodziców. Musi on określać obowiązkowo trzy kwestie:

– wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady

– szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do trójek klasowych oraz ich przedstawicieli do rady rodziców

– zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

Praktycznie nie jest możliwe podejmowanie decyzji wyłącznie na zebraniach plenarnych. Najczęściej powołuje się kilkuosobowy zarząd, czyli prezydium rady, który stanowi grupę kierującą bieżącymi pracami rady i składającą relacje na zebraniach całej rady.

W radach rodziców zwyczajowo powoływana jest także komisja rewizyjna lub inny wewnętrzny organ kontrolny. Mimo, że żadne przepisy tego nie wymagają, warto powołać takie ciało i precyzyjnie określić ich kompetencje.

Kompetencje rady rodziców

Rada rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły do:

– dyrektora szkoły,

– rady pedagogicznej,

– organu prowadzącego szkołę, czyli gminy,

– organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czyli kuratora oświaty.

(oprac. na podstawie Grzegorz Całek, „Rada Rodziców w pytaniach i odpowiedziach”, Instytut Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2014)

 

 

 

 

 


Zaczynamy segregowa bio odpady
Rewitalizacja Aplikacja BLISKO Oce Urzd Obywatel.pl System Informacji Przestrzennej e-MAPA Mapa Inwestycji w Gminie Jarocin Zainwestuj w Gminie

Wydarzenia

Na skróty

videojarocin

Materiały wideo

Polecamy